Расширения Joomla 3

Статут

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Конгресом 

Асоціації дитячих оториноларинголів України

Протокол № 2

від 28 травня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

АСОЦІАЦІЇ

 дитячих оториноларингологів України

 

(нова редакція)

Іденфікаційний код 33945872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2018

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація дитячих оториноларингологів України (далі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацію, яка об'єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України - лікарів дитячих оториноларингологів, лікарів суміжних спеціальностей, а також лікарів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов'язана з проблемами дитячої оториноларингології для реалізації мети та завдань, передбачених статутом та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Асоціація утворена, зареєстрована у порядку, визначеному Законом України «Про громадські об'єднання», набула статус юридичної особи з моменту реєстрації її у Міністерстві юстиції України (свідоцтво №2294 від 12.08.2005 р.) та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України, інших чинних нормативних актів та цього Статуту.

1.3. Асоціація є неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Активи та інше майно, набуте в процесі діяльності Асоціації, яке є її власністю, не можуть розподілятися між членами Асоціації, членами Правління та іншими пов'язаними з ними особами.

1.4. Асоціація діє на основі добровільності, рівноправності її членів, гуманності, законності, гласності та самоврядування. Асоціація є вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Її діяльність має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами і не позбавляє права на отримання підтримки з боку держави.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію України та має відокремлені підрозділи, які об'єднують членів Асоціації на відповідній території.

1.6. Асоціація має самостійний баланс, розрахункові рахунки, у тому числі в іноземній валюті в банківській установі, свою круглу печатку, бланки з  власним найменуванням, емблему, символіку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.7. Асоціація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм власності з питань її діяльності.

1.8. Повне найменування Асоціації українською мовою: асоціація дитячих Оториноларингологів України.

1.9. Місцезнаходження Асоціації: вул. Чорновола 28/1, м. Київ, 01135.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Мета діяльності Асоціації - сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем медичного обслуговування дітей з захворюваннями ЛОР-органів, підвищенню рівня кваліфікації спеціалістів з дитячої оториноларингології та захист соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.

2.2. Асоціація утворена та діє на принципах:

- самоврядування;

- рівності перед законом;

- відсутності реального інтересу її членів (учасників, делегатів);

- прозорості, відкритості та публічності.

2.3. Діяльність Асоціації базується на засадах:

- поваги до особистої думки та гідності кожного члена Асоціації;

- колективності у роботі Асоціації у поєднанні з особистою відповідальності кожного члена Асоціації за виконання своїх обов'язків та доручень;

- виборності керівних органів Асоціації;

- періодичної звітності керівних органів перед членами Асоціації;

- самостійності Асоціації у виборі незаборонених чинним законодавством України форм та методів роботи.

2.4. Основними напрямками діяльності Асоціації є:

- сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного

обслуговування дітей з ЛОР-захворюваннями, визначенню загальної політики з цих питань;

- вивчення сучасних досягнень в галузі дитячої оториноларингології;

- сприяння розробці нових методів лікування дітей з захворюваннями ЛОР-органів;

- сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я дітей з ЛОР-захворюваннями

2.5. Для здійснення статутних завдань Асоціація в установленому порядку може:

- сприяти формуванню банка даних, розширенню контактів і обмін досвідом з відповідними організаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров’я дітей з захворюваннями ЛОР органів;

- бути учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

- проводити громадську пропаганду профілактичного напрямку в охороні здоров'я дітей з ЛОР-захворюваннями, зниження рівня захворюваності та смертності;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх  членів (учасників) у державних та громадських органах;

- сприяти заходам щодо підвищення знань і кваліфікації

дитячих оториноларингологів України - членів Асоціації;

- організовувати та проводити конкурси, преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;

- сприяти організації громадського піклування про пенсіонерів – дитячих оториноларингологів (за віком та інвалідів праці), допомагає лікарням;

- сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного

співробітництва в галузі охорони здоров’я дітей з захворюваннями ЛОР- органів, співпрацює з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, у тому числі з країн СНД;

- засновувати засоби масової інформації;

- організовувати відрядження членів Асоціації по Україні і за кордоном, приймати вітчизняних та зарубіжних фахівців для розв'язання питань, пов'язаних із діяльністю Асоціації;

- брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем дитячої оториноларингології;

- боати участь у проведенні громадських експертиз, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в дитячій оториноларингології;

- співпрацювати з іншими громадськими і державними організаціями в Україні та за кордоном, які займаються охороною здоров’я дітей з захворюваннями ЛОР органів;

- створювати організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства у встановленому законодавством порядку;

- засновувати або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворює міжнародні спілки об'єднань громадян;

- вносити пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності Асоціації.

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1.    Членство в Асоціації є добровільним, рівним, індивідуальним і фіксованим та засвідчується членською карткою, зразок якої затверджує Правління.

3.2.    Членом Асоціації можуть бути дитячі оториноларингологи України, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою - науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі дитячої оториноларингології, які проробили за цим фахом не менше року та визнають Статут Асоціації, зобов’язуються сплачувати членські внески і сприяти досягненню мети та реалізації завдань та напрямків діяльності Асоції .

3.3.    Членами Асоціації можуть бути фізичні особи.

3.4.    Підставою прийняття в члени Асоціації є особиста заява громадянина. Рішення про прийом або відмову у прийомі у члени Асоціації приймає Правління Асоціації протягом тридцяти днів з дня подання відповідної заяви.

3.5.       Кожен член Асоціації має право:

1)        брати участь у діяльності Асоціації;

2)        висувати кандидатури, включаючи власну, і бути обраним у будь-який виборний орган чи будь-якою керівною особою Асоціації у порядку, визначеному цим Статутом;

3)        брати участь у виробленні рішень керівними органами Асоціації;

4)        вільно викладати свої погляди й обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації з іншими її членами на засіданнях статутних органів Асоціації;

5)        отримувати інформацію про діяльність Асоціації;

6)        звертатися до керівних осіб та статутних органів Асоціації  із запитами, пропозиціями, зверненнями та заявами з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації та отримувати на них обґрунтовані відповіді;

7)        оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних осіб та керівних органів Асоціації до Конгресу Асоціації, на підтримку Асоціації, захист Асоціацією своїх прав, свобод та законних інтересів;

8)        вільно виходити з Асоціації;

9)        реалізовувати права, передбачені цим Статутом, іншими документами Асоціації та чинним законодавством України.

3.6.Кожен член Асоціації зобов’язаний:

1)        дотримуватись у своїй діяльності Статуту Асоціації та рішень її керівних органів;

2)        сприяти досягненню мети та реалізації завдань Асоціації;

3)        дбати про зміцнення авторитету Асоціації, дотримуватися норм моралі та ділової конструктивної критики;

4)        регулярно сплачувати членські внески;

5)        утримуватись від діянь чи висловлювань, які можуть дискредитувати чи у інший спосіб зашкодити Асоціації.

3.7. Членство в Асоціації припиняється шляхом добровільного чи автоматичного припинення членства, або шляхом виключення з Асоціації.

3.8.Добровільне припинення членства в Асоціації відбувається на підставі особистої заяви, поданої до Правління Асоціації або відокремленого структурного підрозділу (місцевого осередка) Асоціації.

3.9.Автоматичне припинення членства в Асоціації  відбувається у разі смерті, визнання члена Асоціації  недієздатним, набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно члена Асоціації за вчинення умисного злочину, припинення діяльності Асоціації.

3.10.      Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації у разі: систематичного або грубого порушення цього Статуту; невиконання рішень керівних органів Асоціації; за дії або бездіяльність, що суперечать меті, завданням та напрямкам діяльності Асоціації та/або завдають майнової шкоди Асоціації, шкоди її репутації; за несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців.

3.11.    У разі виникнення підстав для припинення членства в Асоціації відповідне питання виноситься на розгляд Правління.

3.12.    Членство осіб, обраних на посади керівника Асоціації чи заступника такого керівника Асоціації, припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника Асоціації чи його заступника керівника Асоціації.

3.13.    Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі. Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.

 

4.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація має такі керівні органи:

4.1.1.                 Правління Асоціації.

4.1.2.       Конгрес (рада делегатів) Асоціації.

4.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес, який скликається Правлінням Асоціації не рідше одного разу на рік. Про скликання та програму Конгресу оголошується не пізніше, ніж за 3 місяці до строку його проведення. Норми представництва та порядок виборів делегатів на Конгрес встановлюється Правлінням Асоціації.

4.2.1. Засідання керівних органів Асоціації (Конгресу, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтеренет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

4.3. Позачерговий Конгрес може скликатися за ініціативою Правлінням Асоціації за або на вимогу не менше ніж 1/3 учасників (членів) відокремлених підрозділів Асоціації.

4.4. Позачерговий Конгрес скликається в разі необхідності на вимогу членів, якщо вони складають не менше 10% (десяти відсотків) всіх членів Асоціації або на вимогу Президента, Правління Асоціації або Ревізійної комісії.

4.5. Конгрес (рада делегатів) обирають Голову Конгресу (ради делегатів)  та Секретаря Конгресу (ради делегатів). Головою та Секретарем Конгресу може бути будь-який член Асоціації.

Конгрес вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів (делегатів).

4.6. До виключної компетенції Конгресу (ради делегатів) входить:

- внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Асоціації та/або відомостей про Асоціацію;

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації і затвердження її планів і звітів про їх виконання;

- обрання Президента, Секретаря, членів Правління і Ревізійної комісії строком на 5 років та відкликання їх;

- прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації,

- призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- розгляд звітів Президента, Правління, Ревізійної комісії та заслуховує звіт редколегії друкарського органу Асоціації;

- реалізація права власності на кошти та майно Асоціації;

- заслуховування та обговорення наукових доповідей;

- розв'язання інших питань, зв’язаних з діяльністю Асоціації.

4.6.1. Голосування на Конгресі проводиться відкрито, якщо інше не встановлено Конгресом. Рішення Конгресу вважаються прийнятими, якщо за них проголосують більшість від числа присутніх членів (делегатів) Конгресу. Рішення з питань про внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Асоціації та/або відомостей про Асоціацію, про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації, про відчуження майна Асоціації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Асоціїації вважаються прийнятими, якщо за них проголосують не менше як три четвертих присутніх членів (делегатів) Конгресу.

4.7. Про проведення Конгресу його члени повідомляються персонально.

4.8. Правління є керівним органом на період між Конгресами, кількість членів Правління визначається Конгресом.

4.9. Члени Правління обираються на Конгресі за поданням Президента Асоціації терміном на 5 років.

4.10. Правління очолює Президент.

4.11. Правління Асоціації:

- скликає чергові та позачергові Конгреси;

- складає порядок денний Конгресу;

- контролює виконання рішень, які були прийняті на Конгресі;

- встановлює розміри вступних і щорічних внесків;

- приймає рішення про вступ та виключення з членів Асоціації;

- приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, затверджує їх положення;

- приймає рішення про створення підприємств з правами юридичної особи та затверджує їх Статути;

- затверджує штатний розклад Асоціації;

- розв'язує інші питання, що відповідають статутним завданням Асоціації.

4.12. Правління проводить свої засідання не менш як один раз у місяць. Правління може також скликатися на вимогу Президента в разі необхідності. Рішення Правління приймаються при умові участі у роботі більше половини складу членів, якщо за них проголосувало більше половини від числа присутніх. Якщо при прийнятті рішення виникає спір, то голос Президента є вирішальним.

4.13. Президент Асоціації:

- очолює Асоціацію та Правління Асоціації;

- головує на засіданнях Конгресу та Правління Асоціації;

- пропонує Конгресу кандидатів у члени Правління;

- представляє Асоціацію в її стосунках з державними і громадськими організаціями з міжнародними Асоціаціями лікарів-дитячих ориноларингологів та іншими міжнародними організаціями;

- є розпорядником коштів та майна Асоціації згідно рішень Конгресу та Правління;

- приймає рішення з питань поточної діяльності Асоціації та контролює виконання цих рішень уповноваженою особою;

-- укладає угоди від імені Асоціації;

- має право підпису фінансових документів як перша особа;

- приймає на роботу та звільняє працівників штатного апарату Асоціації;

- готує доповіді про результати діяльності Асоціації;

- звітує Конгресу про звітний період.

4.14. Віце-президент обирається Правлінням за поданням Президента з числа членів Правління. Віце-президент очолює Асоціацію та Правління в разі відсутності Президента з будь-яких причин та на цей період має всі права і обов'язки, які має Президент, включаючи право підпису фінансових документів. Віце-президент має право виконувати будь-які повноваження Президента за його особистим дорученням.

4.15. Секретар Асоціації обирається на 5 років Правлінням за поданням Президента з числа членів правління та діє на підставі Положення, що затверджує Правління.

4.16. Виконавчий директор приймається та звільняється з посади Президентом Асоціації на підставі трудового контракту, яким регулюються також умови праці та його оплати. Виконавчий директор Асоціації керує повсякденною фінансово-господарською діяльністю за розпорядженням Президента Асоціації та на підставі Положення про Виконавчу Дирекцію, що затверджує Правління.

4.17. Контроль за діяльністю Асоціації здійснює ревізійна комісія в складі не менше 3-х осіб. Ревізійна комісія Асоціації в складі Голови, секретаря та членів комісії обираються Конгресом з числа членів Асоціації терміном на 5 років та діє у відповідності з положенням, затвердженим Конгресом та здійснює контроль за додержанням статутних норм, організаційної, адміністративно-територіальної та фінансової діяльності Асоціації, звітуючи про результати своєї роботи на черговому Конгресі.

4.18. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Президент та Головний бухгалтер Асоціації.

4.19. Засідання Ревізійної комісії вважають чинним за умови присутності на засіданні не менше ніж 2/3 членів комісії. Всі рішення Ревізійної комісії ухвалюють простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів комісії.

4.20. Посадові особи і працівники Асоціації зобов’язані представляти Ревізійній Комісії всі документи, необхідні для проведення перевірок.

4.21. Для перевірок Ревізійна комісія може залучати незалежних аудиторів (аудиторську фірму).

4.21. Голова, секретар і члени Ревізійної комісії можуть бути присутні на засіданнях Правління Асоціації з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія в повному складі присутня на Конгресах Асоціації з дорадчим голосом.

4.22. Керівні особи та статутні органи Асоціації, визначені цим Статутом, строк повноважень яких закінчився, продовжують виконувати свої обов’язки до моменту обрання у визначеному цим Статутом порядку нових керівних осіб чи формування нового складу статутних (керівних) органів Асоціації.

 

5.    ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Правління за підсумками попереднього календарного року вносить на розгляд чергового Конгресу звіт, в якому відображаються наступні питання:

- аналіз виконання Асоціацією, в тому числі її відокремленими підрозділами  основних завдань;

-         чисельність Асоціації, залучення нових членів, створення відокремлених підрозділів Асоціації;

-            основні завдання й напрямки Асоціації та її відокремлених підрозділів на наступний календарний рік.

5.2. Звіт Правління затверджується Конгресом.

5.3. Ревізійна комісія Асоціації також щорічно звітує перед Правлінням та Конгресом.

5.4. Звіт Ревізійної комісії подається на розгляд чергового Конгресу за минулий календарний рік та містить таку інформацію:

- про проведені Ревізійною комісією перевірки фінансової документації Асоціації;

- про наявність чи відсутність помилок у фінансовій документації Асоціації;

5.5. Звіт Ревізійної комісії приймається та затверджується Конгресом.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені на черговому Конгресі або засіданні Правління, але не пізніше місяця з дня надходження скарги.

6.2. До рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації, які можуть буть оскаржені, належать такі, якими:

-            порушуються права та законні інтереси члена Асоціації;

-            створюються перешкоди для здійснення членом Асоціації його прав та законних інтересів;

-            незаконно притягнуто члена Асоціації до відповідальності.

6.3. Вимоги до скарги:

- скарга повинна містити відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Асоціації;

-             у скарзі повинно бути викладено суть порушеного питання;

-             скарга повинна бути підписана скаржником із зазначенням дати її складання;

6.4. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через 10 (десять) днів з дня її надходження.

6.5. Розгляд скарги включається до порядку денного чергового Конгресу Асоціації/засідання Правління, якщо скарга відповідає усім зазначеним вище вимогам.  

6.6. Не розглядаються повторні скарги від одного і того ж члена Асоціації з одного і того ж питання, якщо перша скарга вирішена по суті.

 

7.      МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1.  Асоціація набуває права власності на кошти та майно, що отримане нею за рахунок членських внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, а також на майно придбане за власні кошти.

7.2.  У власності Асоціації можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого і невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у т. ч. об'єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

7.3.   Джерелами формування майна та коштів Асоціації є:

-            кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, благодійних, членських внесків,

-            фінансування міжнародних організацій;

-            пасивні доходи;

-            кошти та майно, які надходять Асоціації від ведення її основної діяльності;

-            дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

7.4.  Закріплене за Асоціацією майно належить їй на праві власності.

Асоціація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснюєпо відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України.

7.5.  Доходи (прибутки) асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом Асоціації.

7.6.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7. Асоціація, створені нею підприємства і організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність в установленому законодавством порядку. Обов'язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на головного бухгалтера, що призначається Президентом.

 

8.      ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
АСОЦІАЦІЇ

8.1.  Асоціація може мати відокремлені підрозділи (місцеві осередки), які утворюються за рішенням Правління Асоціації.

8.2.  Відокремлені підрозділи Асоціації не є юридичними особами.

8.3.  Керівника відокремленого підрозділу призначають Правлінням Асоціації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Асоціації.

8.4.  Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

-       реалізують статутні мету, завдання та напрямки діяльності Асоціації у певному населенному пункті (області)  в межах наданих рішенням Правління Асоціації;

-       проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими законодавством України;

- представляють Асоціацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Асоціації для реалізації її завдань;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Асоціації від керівних органів та посадових осіб Асоціації;

- бути присутнім на Конгресі;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Асоціації.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог цього Статуту;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Асоціації (прийнятих в межах Статуту Асоціації та законодавства України;

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Асоціації.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління та/або Конгресу Асоціації, а також в судовому порядку.

 

9.        МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

9.1.            Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

10.1.        Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

-                  за рішенням прийнятим Конгресом Асоціації про саморозпуск або за рішенням Конгресу Асоціації про реорганізацію шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

-                  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

10.2.        Питання. пов'язані з реорганізацією та саморозпуском Асоціації, вирішуються Конгресом Асоціації, якщо за це проголосувало не менше 3/4 членів Асоціації, які присутні на зборах. При реорганізації Асоціації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Асоціації, її правонаступникам.

10.3.        Для вирішення питань, пов’язаних із саморозпуском Асоціації, Конгрес Асоціації створює Ліквідаційну комісію, яка відповідно до законодавства України встановлює порядок і строки проведення ліквідаційної процедури, а також строк  для пред’явлення претензій кредиторів, який не може становити менше двох місяців з моменту оголошення про саморозпуск. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується  з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конгресу Асоціації або суду. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Асоціації.

10.4. Асоціація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення  відповідного запису про Асоціацію до Єдиного державного реєстру.

Припинення діяльності Асоціації передбачає автоматичне припинення
діяльності та розпуск керівних органів Асоціації, її структурних утворень, а також припинення членства в Асоціації.

10.4.        У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

11.             ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1.                 Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Конгресом Асоціації і вважаються затвердженими, якщо за них проголосували не менше 3/4 членів, присутніх на Конгресі.

11.2.                 Про зміни та доповнення до Статуту Асоціації повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 

 

 

Голова Конгресу              ________________   А.Л. Косаковський

 

Секретар Конгресу                     ________________   О.Ю. Бредун

Переглянути в PDF